Vores

Vedtægter

Senest opdateret: 28/5-2019

Foreningens vedtægter

Vedtægterne er foreningens regelsæt, og skal for en hver tid overholdes af alle medlemmer.
Vedtægterne vil omhandle følgende afsnit:
 1. Foreningens formål
 2. Hjemsted for foreningen
 3. Medlemmer i foreningen
 4. Eksklusion af et medlem
 5. Regler om alkohol og euforiserende stoffer
 6. Kontingent
 7. Generalforsamling
 8. Bestyrelse
 9. Økonomi
 10. Vedtægtsændringer
 11. Er der tvivl om en vedtægts betydning.
 12. Hvis vedtægterne ikke overholdes.
 13. Opløsning af foreningen.
 
§ 1. Foreningens formål
 
Foreningens formål er at sprede budskab om og glæde ved online eSport. Både ved individuel og team gaming. Dette gøres ved turneringsaktiviteter, server adgang til foreningens medlemmer i forskellige spil, liga deltagelse, andre events og information.
 
 
 
§ 2. Hjemsted for foreningen
 
Foreningen har hjemsted i Hjørring kommune.
 
 
 
§ 3. Medlemmer i foreningen
 
Foreningen optager medlemmer i alle aldre. Der skelnes mellem Juniormedlemmer alder 1-17 år og senior medlemmer, i alderen 18+ år gammel.
 
Et medlem regnes først for et medlem efter betalt kontingent. For alle medlemskaber, skal medlemmet selv bruge egen computer, spillekonsol el.lign. Endvidere skal medlemmet selv indkøbe det spil, abonnement til det spil, som medlemmet ønsker at deltage med. Alle medlemskaber giver adgang til afbenyttelse af foreningens faciliteter og netværk i henhold til træningsplan og afholdelse af kampe og events.
 
 
 
 
§ 4. Eksklusion fra foreningen.
Hvis et medlem bryder foreningens regelsæt – Se ”Rules of engagement”, der er foreningens regelsæt for opførsel som medlem i foreningen, eller bryder sig mod
foreningens vedtægter. Så kan foreningens bestyrelse vælge enten at give advarsel, suspendere eller ekskludere et medlem. Det skal altid være bestyrelsens mål, at finde en fredelig og inkluderende løsning, der er i alle medlemmers og foreningens interesse. Derfor skal bestyrelsen og ledelse forsøge dialog som første mulighed, såfremt dette er muligt. Et ekskluderet medlem kan genindmelde sig i foreningen igen efter 1 års fravær. Bliver et medlem ekskluderet vil der ikke stilles økonomisk kompensation for kontingent eller andre donationer. Er grunden til eksklusionen af særlig grov karakter, så kan bestyrelsen indstille det ekskluderede medlem til permanent eksklusion. En permanent eksklusion kan kun træffes af generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.
 
 
 
§ 5. Regler om alkohol og euforiserende stoffer.
Stk. 1.
Politikker om alkohol og euforiserende stoffer.
Det er strengt forbudt som medlem i foreningsregi at indtage alkohol eller euforiserende stoffer. Det er også strengt forbudt i foreningsregi at deltage påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Brud på disse regler vil altid medføre eksklusion med undtagelse af §5. Stk. 2.
 
Stk. 2.
Reglen om indtagelse eller påvirkning af alkohol, kan dispenseres for senior medlemmer i forbindelse med festlige arrangementer. Foreningen vil oplyse op til et arrangement hvor § 5. Stk.2. træder i kraft. Denne dispensation kan aldrig bruges i forbindelse med påvirkning eller indtagelse af euforiserende stoffer.
 
 
 
§6. Kontingent.
Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet er halvårligt og opkræves i februar og i august.
 
 
 
§ 7. Generalforsamlingen.
Stk.1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Stk.2.
Der stemmes ud fra demokratisk princip, og højeste stemmeantal bestemmer vedtagelse af punkter på dagsordenen.
 
Stk.3.
Generalforsamlingen afholdes i februar. Det er bestyrelsens ansvar at indkalde til generalforsamling minimum en måned før afholdelse. Medlemmer kan indbringe punkter til dagsorden for generalforsamlingen. Disse punkter skal være bestyrelsen bekendt minimum 3 uger før afholdelse. Bestyrelsen skal udsende dagsorden for generalforsamlingen til alle medlemmer minimum 14 dage for afholdelse. Indkaldelse til generalforsamlingen vil som minimum ske ved email og på foreningens hjemmeside, såfremt en sådan forefindes.
 
Stk.4.
Alle betalende medlemmer, kan stemme til generalforsamlingen. Et medlem kan sende en suppleant i sit sted. En suppleant kan maksimum repræsentere et medlem.
 
Stk.5.
Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde:
 
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Valg af to stemmetællere.
4.Bestyrelsens beretning fra året der er gået siden sidste generalforsamling.
5.Godkendelse af regnskab.
6.Fastsættelse af kontingent indbetaling.
7.Valg af formand/kvinde i lige år – se §8 stk.1
8.Valg af bestyrelse – se §8 stk.1. og stk.2.
9.Valg af to bestyrelses suppleanter.
10.Valg af to revisorer – Disse skal ikke nødvendigvis være medlem af foreningen.
11.Diskussion af indkomne forslag.
12.Eventuelt.
 
Stk.6.
Om ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Her gælder samme indkaldelsesregler som ved ordinær generalforsamling.Medlemmer i foreningen kan også indkalde til ekstraordinær såfremt at 50% af medlemmerne udtrykker ønske herom til bestyrelsen. Her gælder samme indkaldelsesregler som ved ordinær generalforsamling.
 
 
 
§8. Bestyrelsen.
Det er bestyrelsens opgave at lede foreningen i dagligdagen frem til generalforsamlingen. Bestyrelsen skal lede ud fra generalforsamlingens bestemmelser og foreningens vedtægter og landets love. I tvist sager ønskes det, at bestyrelsen er upartisk i alle henseender og løser problemstillingerne pragmatisk og ud fra
generalforsamlingens ønsker og i forhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsen er ikke straffeansvarlig i forhold til dansk lovgivning på andre medlemmers, frivillige hjælpere eller andre bestyrelsesmedlemmers handlinger. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Fordelingsposten i bestyrelsen skal bestå af minimum 1. Formand/forkvinde. Og 1. Kasser. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år. Såfremt det ikke er muligt at samle nok bestyrelsesmedlemmer inden for foreningens medlemmer, så kan et ikke medlem melde sig som mulig kandidat til bestyrelsen. Formand vælges af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Såfremt at bestyrelsen ikke er på 7 medlemmer, så må bestyrelsen optage bestyrelsesmedlemmer op til 7 uden om generalforsamlingen.
 
Stk.1.
I lige år er formand og 2 medlemmer af bestyrelsen til valg.
 
Stk.2.
I ulige år er 2 eller op til 4 medlemmer af bestyrelsen til valg.
 
Stk.3.
Om muligt skal bestyrelsen bestå af 2 junior medlemmer. De to juniormedlemmer i bestyrelsen skal være fyldt 15 år, eller fylde 15 år i indeværende år, og kan ikke stå til juridisk ansvar, og kan ikke tage posten som formand, næstformand eller kasser.
 
Stk.4.
Bestyrelsen mødes som minimum 4 gange om året. Op til et bestyrelsesmøde udsendes der en dagsorden til bestyrelsesmedlemmer minimum en uge i forvejen. Hvis bestyrelsen ikke kan mødes med minimum 75% af bestyrelsens medlemmer, så planlægges der et bestyrelsesmøde inden for nærmeste fremtid. Dagsorden og referat af mødet videregives til foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside eller på email.Hvis medlemmer af foreningen eller suppleanter ønsker at deltage til bestyrelsens møder, så skal bestyrelsen bestræbe sig på, at skabe plads til dem. Hverken menige medlemmer eller suppleanter har krav på stemme og taleret til bestyrelsens møder. Det tilskyndes dog bestyrelsen at inkludere og lytte til foreningens medlemmer.
 
 
 
§9. Økonomi.
Der skal aflægges årsregnskab til generalforsamlingen. Årsregnskabet følger kalenderåret og udarbejdes af formand og kasser i samarbejde. Årsregnskabet skal godkendes af to revisorer, der blev valgt på sidste generalforsamling.
 
Stk.1.
Foreningens kasser kan godkende transaktioner til og med 2000kr. på egen hånd. Beløb højere end 2000kr op til 10.000kr. skal godkendes af både kasser og formand el. næstformand. Alle beløb højere end 10.000kr. skal godkendes af en samlet bestyrelse.
 
Stk.2.
De valgte revisorers kommentarer skal vedlægges alle regnskaber og oplæses til generalforsamlingen.
 
Stk.3.
Donationer og sponsorer skal, såfremt det ønskes, have gennemsigtighed i, hvordan deres bidrag er blevet brugt.
 
 
 
§10. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun ske ved godkendelse af generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. En vedtægtsændring kræver en sammenslutning for ændringen på minimum 75% af stemmeberettigede medlemmer til stede ved generalforsamlingen.
 
 
 
§11. Er der tvivl om en vedtægts betydning.
Bestyrelsen og medlemmer skal altid holde foreningens formål og interesser for øje, og er der stadig tvivl, så skal der undersøges, hvad andre foreninger gør i lignende tilfælde. Bestyrelsen og medlemmer, kan også rejse det som spørgsmål til generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling.
 
 
 
§12. Hvis vedtægterne ikke overholdes.
Det ønskes at foreningens vedtægter altid overholdes. Der kan dog forekomme tidspunkter, hvor noget uforudset kan forekomme, som vedtægterne ikke har taget højde for. Sker dette, er det altid bestyrelsens opgave at informere og dokumentere deres brud på vedtægter til foreningens medlemmer. Sker der groft brud på foreningens vedtægter af bestyrelsen, så ønskes det, at foreningens medlemmer indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Skal der tildeles straffeansvar for brud på landets love, så anmeldes forseelsen til landets myndigheder.
 
 
 
§13. Opløsning af foreningen.
Ønskes foreningen opløst, kan det kun ske på følgende måde.
 
Stk.1.
Opløsning af forening skal godkendes på to generalforsamlinger. Dette kan være ved ekstraordinære generalforsamlinger eller i forbindelse med almindelige generalforsamlinger. For opløsning skal der være ved begge generalforsamlinger en stemmetilslutning for opløsning på minimum 75%. De to generalforsamlinger skal afholdes med minimum 1 måneds mellemrum. Ved opløsning ønskes der valgt en uafhængig kurator.
 
Stk.2.
Ved opløsning af foreningen, der skal foreningens økonomi gøres op. Ved opløsning fordeles økonomiske midler og genstande, som foreningen har til rådighed ud fra følgende fordelingsorden.
1.
Kreditorer tilbagebetales deres tilgodehavende hvis muligt.
2.
Offentlige midler som foreningen har modtaget skal tilbagebetales.
3.
Resterende overskud gives til anden almennyttig forening, der vælges af generalforsamlingen. Der underskrives ved godkendelse til stiftende generalforsamling.
Dirigent.
Referent.
Bestyrelse.
Spørgsmål? Ring på
Eller send en besked